welcome! (+86) (0) 931 8913399 English Chinese

Humanities class

Author: Time:2019-03-22

Literature

Chunfang Min

Daqiao Wang

Enhai Lei

Hongyuan Wei

Jin Zhang

Junhong Ning

Lanjia Peng

Ling Yang

Shicang Gu

Shun Liu

Wenqing Deng

Yin Hu

Zhenxuan Qing




History

Hongwei Yang

Jian Qiao

Jingbo Wang

Jiongjiong Wu

Jiqing Wang

Kefei Zhang

Linkun Yang

Meichun Zhao

Quanbo Liu

Weixi Zhao

Wenbin Wei

Xiaolin Xue

Yahong Wang

Yingchun Wei

Zhimin Qu

Zihan Lei

Philosophy

Chunwen Chen

Guanchen Sun

Hui Zhong

Jijun Guo

Jing Li

Mou Bo

Shengbai Chen

Shiren Ding

Siyi Han

Xiaochun Li

Xiliang Fang

Zhanguo Peng

Previous:Biology class

Next:Physics class

Cuiying Facuty and Staff Directory

HOME
About us
Study abroad
Activity notice
News
Campus life
Lzu home